Заң шығару
Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне ақпараттық-коммуникациялық желiлер мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 10 шiлдедегi N 178-IV Заңы "Егемен Қазақстан" 2009 жыл, 18 шiлде, N 241 (25638); "Казахстанская правда" от 22.07.2009 г., N 176 (25920)
92 Кб
ўќаралыќ аќпарат ќўралдары туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ 1999 жылєы 23 шілдедегі N 451 Заѕы
121 Кб
Ќазаќстан Республикасындаєы тiл туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ 1997 жылєы 11 шiлдедегі N 151 Заѕы
71 Кб
Жарнама туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 19 желтоќсандаєы N 508 Заѕы
95 Кб
Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 30 ќаѕтардаєы N 155 Кодексі
62 Кб
Ќазаќстан Республикасында таратылатын шетелдiк бўќаралыќ аќпарат ќўралдарын есепке алу ережесiн бекiту туралы
Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы 2002 жылєы 29 шілде N 843
42 Кб
Ќазаќстан Республикасында дјрілік заттардыѕ жарнамасына рўќсаттар беру ережесін бекіту туралы
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2004 жылєы 18 тамыздаєы N 640 бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2004 жылєы 18 ќыркїйекте тіркелді. Тіркеу N 3077
103 Кб
Ќазаќстан Республикасы аќпараттыќ кеѕiстiгiнiѕ бјсекеге ќабiлеттiлiгiн дамытудыѕ 2006-2009 жылдарєа арналєан тўжырымдамасы туралы
Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2006 жылєы 18 тамыздаєы N 163 Жарлыєы
128 Кб
Бўќаралыќ аќпарат ќўралдары туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ 1999 жылєы 23 шілдедегі N 451 Заѕы
34 Кб
Телевизиялыќ жјне (немесе) радио хабарларын таратуды ўйымдастыру жґніндегі ќызметті лицензиялау ережесін жјне оєан ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 18 шілдедегі N 607 Ќаулысы
"Егемен Ќазаќстан" 2007 жылєы 17 тамыз, N 259-260 (24833), "Казахстанская правда" от 4 августа 2007 года N 120 (25365)
51 Кб
Ќазаќстан Республикасында жерїстi телерадио хабарларын тарату ќўќыєын алуєа конкурс ґткiзудiѕ Ережесiн бекiту туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет, аќпарат жјне ќоєамдыќ келісім министрлігініѕ 2002 жылєы 12 аќпандаєы N 32 бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде 2002 жылєы 14 аќпанда тіркелді. Тіркеу N 1751.

Парақтың құрылған/өзгертілген күні: 01.02.2012 / 08.02.2012