Deputy Akim

Akimat of East Kazakhstan region


Head: Bayakhmetov Bakytzhan Kakenkajiyevich

Address: Republic of Kazakhstan, 070004, Ust-Kamenogorsk city, 40 M.Gorky St.,

Phone: 8-7232-8 /7232/ 71-31-08

Reception of citizens: The 3d Wednesday of a month

E-mail: b.baiakhmetov@akimvko.gov.kz

Дата создания / изменения страницы: 09.02.2012 / 21.01.2016