Veterinary Administration

Akimat of East Kazakhstan region


Head: Sagandykov Ramil Nigmetchanovich

Address: Republic of Kazakhstan, 070004, Ust-Kamenogorsk city, 23 Permitin St.

Phone: 8-7232-71-07-01

Web site: vetvko.gov.kz

E-mail: vetvko@akimvko.gov.kz

Дата создания / изменения страницы: 16.03.2016 / 03.09.2017